Χωρίς δασμούς τα μεταχειρισμένα από ΗΒ

Χωρίς δασμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναμένεται να είναι η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της διευθύντριας του τμήματος τελωνείων Κυριακής Μυριανθοπούλου, με βάση τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός στα μηχανοκίνητα οχήματα που εισάγονται από το ΗΒ μόνον εφόσον πληρούνται οι σχετικοί κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στη συμφωνία δηλαδή το αυτοκίνητο να έχει χώρα καταγωγής από την ΕΕ ή την Βρετανία.

Προϋπόθεση για την προτιμησιακή μεταχείριση καταγόμενων οχημάτων αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης καταγωγής η οποία συντάσσεται από τον εξαγωγέα και αναγράφεται στο τιμολόγιο η σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το όχημα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η βεβαίωση καταγωγής, τα οχήματα επιβαρύνονται με τον εισαγωγικό δασμό που προβλέπεται στο Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ.

Ανεξάρτητα από την δασμολογική μεταχείριση του οχήματος κατά το χρόνο υπαγωγής του σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση, αυτό επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται σε 19% επί της φορολογητέας αξίας.

Επισημαίνεται ότι η έννοια «κανόνες καταγωγής» δεν ταυτίζεται με την έννοια «ενωσιακός χαρακτήρας».

Η συμφωνία ΕΕ και ΗΒ τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/1/21 και προβλέπει συγκεκριμένο κανόνα καταγωγής για κάθε εμπόρευμα, περιλαμβανομένων των μηχανοκίνητων οχημάτων για συναλλαγές ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΗΒ ως τρίτης χώρας και όχι μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Ο ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων που τελούσαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ έχει απολεσθεί από ην 1/1/21 και δεν μπορεί να επέχει θέση τεκμηρίου για βεβαίωση της καταγωγής.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως επανεισαγόμενα μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 203 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και 158 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Source: Stockwatch