Εγγραφές Οχημάτων που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο

Εγγραφές Οχημάτων που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο

Ανακοίνωση ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

19/01/2021

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα οχήματα που προέρχονται από αυτό, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Κανονισμών που αφορούν οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες (μη μέλη της Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

A.      Όχημα κατηγορίας Μ1 (σαλούν – μέχρι 8 θέσεων επιβατών μη περιλαμβανομένου του

 οδηγού)

Μπορεί να εγγραφεί, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία άφιξης του σε νόμιμο λιμάνι της Δημοκρατίας είναι ηλικίας μέχρι πέντε χρόνων, αυτών υπολογιζομένων από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα έχει εγγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο.

Διευκρινίζεται ότι, το πιο πάνω δεν ισχύει για όχημα κατηγορίας Μ1 που έχει ήδη μεταφερθεί ή εισαχθεί στη Δημοκρατία από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχει ακόμη εγγραφεί ή θα έχει φορτωθεί με προορισμό νόμιμο λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι την Δευτέρα 15/2/2021. Τα οχήματα αυτά θα μπορούν να εγγραφούν, οποτεδήποτε, ανεξάρτητα αν η ηλικία τους υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

Για να εγγραφεί ένα όχημα κατηγορίας Μ1, πρέπει να συνοδεύεται με το αυθεντικό πιστοποιητικό εγγραφής του από το Η.Β. («Registration Certificate – V5c»), να έχει εκδοθεί για αυτό πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΜΟΤ) στην Κύπρο και να έχει εκδοθεί για αυτό ευρωπαϊκή έγκριση τύπου ολοκληρωμένου οχήματος (WVTA) ή Έγκριση Τύπου Μεμονωμένου Οχήματος (SVA) στην Κύπρο.

Το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β. (που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020), αποτελεί επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι, για το όχημα υπάρχει WVTA, νοουμένου ότι φέρει ένδειξη της έγκρισης τύπου του οχήματος (WVTA). Η ένδειξη που πρέπει να αναζητείται στο V5c βρίσκεται στο σημείο «Κ» («Type Approval Number») και είναι της μορφής π.χ.

«e4*2007/46*0186*11». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ένδειξη αυτή, το όχημα για να εγγραφεί, πρέπει να λάβει Έγκριση Τύπου Μεμονωμένου Οχήματος (SVA) στην Κύπρο.

Β. Οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 (Λεωφορεία) και κατηγορίας Ν1, Ν2 και Ν3 (μεταφοράς

 εμπορευμάτων – π.χ. διπλοκάμπινα, «pick – up», φορτηγά) Εγγράφονται ανεξάρτητα από την ηλικία τους νοουμένου ότι –

(ι) προσκομίζονται ή υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι  εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων του οχήματος (της μηχανής) συνάδουν με τις απαιτήσεις που ίσχυαν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο κατά την ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα για πρώτη φορά και

(ιι)      είναι εφοδιασμένα με Σύστημα Αντιπλοκαρίσματος Φρένων (A.B.S.).

Το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β. (V5c – που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020) αποτελεί και πάλι επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι τηρείται η απαίτηση της παραγράφου Β(ι) πιο πάνω, νοουμένου ότι η μηχανή που φέρει το όχημα κατά την επιθεώρηση του είναι η ίδια με αυτή που αναφέρεται στο εν λόγω πιστοποιητικό εγγραφής. Στην περίπτωση που η μηχανή είναι διαφορετική, απαιτείται σχετική τεκμηρίωση ότι η νέα μηχανή συνάδει με το αντίστοιχο

«EURO» (π.χ. βεβαίωση κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του ή/και επαρκής πληροφόρηση από τεχνικά εγχειρίδια της μηχανής κλπ).

Γ. Οχήματα κατηγορίας L (μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και τετράκυκλα)

Όχημα της κατηγορίας L εγγράφεται ανεξάρτητα από την ηλικία του, νοουμένου ότι συνοδεύεται με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC) – (ΠΣ) του οχήματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του. Γίνεται επίσης αποδεκτό αντίγραφο του ΠΣ που εκδίδεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του.

Επίσης, γίνεται αποδεκτό και το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β. (που εκδόθηκε μέχρι 31/12/2020), το οποίο αποτελεί επαρκές αποδεικτικό έγγραφο ότι, για το όχημα υπάρχει WVTA και άρα έχει εκδοθεί ΠΣ, νοουμένου ότι το πιστοποιητικό εγγραφής του Η.Β φέρει την ένδειξη της έγκρισης τύπου του οχήματος (WVTA).

Πηγή: TOM

Χωρίς δασμούς τα μεταχειρισμένα από ΗΒ

Χωρίς δασμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναμένεται να είναι η εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της διευθύντριας του τμήματος τελωνείων Κυριακής Μυριανθοπούλου, με βάση τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός στα μηχανοκίνητα οχήματα που εισάγονται από το ΗΒ μόνον εφόσον πληρούνται οι σχετικοί κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στη συμφωνία δηλαδή το αυτοκίνητο να έχει χώρα καταγωγής από την ΕΕ ή την Βρετανία.

Προϋπόθεση για την προτιμησιακή μεταχείριση καταγόμενων οχημάτων αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης καταγωγής η οποία συντάσσεται από τον εξαγωγέα και αναγράφεται στο τιμολόγιο η σε άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το όχημα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η βεβαίωση καταγωγής, τα οχήματα επιβαρύνονται με τον εισαγωγικό δασμό που προβλέπεται στο Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της ΕΕ.

Ανεξάρτητα από την δασμολογική μεταχείριση του οχήματος κατά το χρόνο υπαγωγής του σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση, αυτό επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται σε 19% επί της φορολογητέας αξίας.

Επισημαίνεται ότι η έννοια «κανόνες καταγωγής» δεν ταυτίζεται με την έννοια «ενωσιακός χαρακτήρας».

Η συμφωνία ΕΕ και ΗΒ τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/1/21 και προβλέπει συγκεκριμένο κανόνα καταγωγής για κάθε εμπόρευμα, περιλαμβανομένων των μηχανοκίνητων οχημάτων για συναλλαγές ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΗΒ ως τρίτης χώρας και όχι μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Ο ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων που τελούσαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ έχει απολεσθεί από ην 1/1/21 και δεν μπορεί να επέχει θέση τεκμηρίου για βεβαίωση της καταγωγής.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως επανεισαγόμενα μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 203 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και 158 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Source: Stockwatch

Second-hand cars stranded at port as tax fraud scheme investigated

Hundreds of cars from the UK have been stranded at Limassol port since the weekend as the customs and tax departments issued a directive on Tuesday forcing buyers to pay a deposit to release their car from customs.

The issue caused mass confusion among those who had already bought the cars, as many were caught off-guard by the directive, and some did not have the money for the deposit, calculated at 25 per cent of the cost of the vehicle.

According to reports, 914 cars have been stranded at the port since the weekend as the directive was implemented without warning.

The tax and customs departments issued a statement saying the fee was imposed after information some individuals were buying cars and selling them in Cyprus as part of a tax fraud scheme.

Speaking to Sigma TV, Nicosia head of the Pancyprian Association for the Import of Cars Pambos Kolokotronis said warnings had been issued on the matter by the tax department since January.

“The department warned buyers they could fall prey to people importing cars without the proper tax paid,” he said.

In their statement on Tuesday, the department said the cars were being imported and resold by individuals not registered with the tax department.

In March, the tax office said that luxury cars were being advertised at lower prices on social media by UK companies to lure private buyers from Cyprus. However, the sellers may be involved in a tax scam.

Cyprus, in cooperation with UK authorities, is investigating cases of traders selling cars to Cyprus who may have avoided paying the VAT in both the UK and Cyprus.

The suspect fraudsters are said to be pulling off the tax dodge through double invoicing.

It is believed that mainly UK dealers issue one invoice to the buyer who uses it to clear the car from customs and register it in Cyprus and a second showing that the car has been sold to a VAT registered company in Cyprus which they present to UK authorities.

In the first case, it is assumed that the VAT was paid in the UK, while in the second case the company supposedly registered in Cyprus will pay the VAT.

The tax office urged the public to be careful with such transactions and to ensure that VAT payment is correctly stated in the sales documents either in the UK or in Cyprus.

One buyer, who contacted the Cyprus Mail, said decision is “ridiculous” as it was made without notifying the buyers, who have had their cars stranded at the Limassol port.

“Surely, it [the directive] should be phased in rather than changed overnight,” the buyer said.

The outraged buyer added his vehicles were in transit when the directive was suddenly sprung on them.

Commenting on communication with customs, the buyer said most of the officers were unaware of the changes and had no information on the fate of the stranded vehicles.

“It is very bizarre,” the buyer said.

In their statement, customs said the buyer can pay the fee or have the car sent to a customs storage facility until the investigation for each vehicle is complete.

Source: Cyprus Mail

Car export from Cyprus

Αυτοκινητο μπορεί να εξαχθει εαν:

  • Είναι ακινητοποιημένο και φέρει το πιστοποιητικό ακινητοποίησης.
  • Αν πληρώσει τις οφειλόμενες άδειες κυκλοφορίας. (συνήθως ήταν 3 χρόνια και μετά διαγράφετουν)
  • Ή μπορεί να δοκιμάσει να πιάσει φόρμα από την αρχή αδειών και να πάει στον πρωτοκολλητή στο δικαστήριο και να κάνει δήλωση ότι από την χρονιά που δεν ανανέωνε τις άδειες κυκλοφορίας, ήταν λόγω μηχανικού προβλήματος και μετά θα πάει να το καταθέσει στην αρχή αδειών και να περιμένει αν του εγκρίνουν για να μην πληρώσει τις οφειλόμενες Άδειες.

Επίσης για την εξαγωγή χρειάζεται το original κοτσιάνι.

Buying a car from UK?

Are you looking to buy and ship a car from UK to Cyprus?

Then you are at the right place.

If you are looking to buy and ship a car to UK from Cyprus from websites like Autotrader.co.uk and Cargiant.co.uk then look no further.

We help you ship the car you want to buy to Cyprus and we take care of all the details.

How does it work?

When you find the car you want to buy, contact us by filling this form here. We will give you a price for shipping the car.

You need to pay for the car for us to be able and go and collect it.

We will guide you through the process and we have agents in UK which will coordinate everything.

You will just need to come and pick up your car in Limassol.

That’s it.